Pliki cookie

Do poprawy funkcjonalności naszej witryny i ułatwienia użytkownikom jej obsługi używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie mogą być zapisywane na komputerze użytkownika odwiedzającego naszą witrynę. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, co jednak ogranicza możliwości korzystania z naszej witryny. Aby zablokować zapisywanie plików cookie, należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki.

Gromadzenie danych w związku z korzystaniem z usługi Google Analytics

W naszej witrynie korzystamy z Google Analytics, czyli usługi analityki internetowej. Zarówno serwis Google, jak i Google Analytics używają tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, dzięki którym możemy analizować, w jaki sposób korzysta on z witryny. W ramach usługi Google Analytics gromadzone są informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, poprzednio odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także daty i godziny odwiedzin. Wygenerowane w tym pliku tekstowym informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej witryny są przesyłane na serwer firmy Google w USA, na którym są też przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z naszej witryny przez użytkownika, przygotowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn, a także świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Firma Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to nakazane przez prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają takie dane w imieniu firmy Google. Takie ich wykorzystywanie odbywa się w sposób anonimowy i z wykorzystaniem pseudonimów.

Więcej informacji na ten temat udziela firma Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Gromadzenie i zapisywanie danych dotyczących użycia

Dane w rodzaju daty i godziny uzyskania dostępu do witryny, adresu strony, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny itp. są przez nas gromadzone i przechowywane w celu optymalizowania naszej witryny. Proces ten odbywa się w sposób anonimowy oraz bez indywidualnego identyfikowania użytkownika serwisu. Tworzone są także opatrzone pseudonimami profile użytkowników. Również w tym zakresie brak jest powiązania między osobą, której przypisano dany pseudonim, a zgromadzonymi danymi dotyczącymi użycia. Do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących użycia także wykorzystujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu przechowywania informacji statystycznych, dotyczących na przykład systemu operacyjnego, oprogramowania do wyświetlania stron internetowych (przeglądarki), adresu IP, wcześniej odwiedzonej witryny (adresu URL witryny odsyłającej), a także godziny odwiedzin. Dane te są przez nas gromadzone wyłącznie w celach statystycznych oraz z myślą o ulepszaniu naszej witryny i poprawianiu atrakcyjności naszego wizerunku w internecie. Dane te są gromadzone i zapisywane wyłącznie w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Nie ma możliwości ich indywidualnego powiązania z konkretnym użytkownikiem.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Apcoa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000129400 (Apcoa).

Dane osobowe użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy, jeżeli dane osobowe są podawane w celu realizacji umowy, w tym również w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, realizacji reklamacji;

 • w przypadkach w jakich przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – w zakresie i celu jakim wynika to z treści udzielonej zgody;

 • w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych jakim jest w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług oraz badanie satysfakcji klienta.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane podmiotom trzecim w celu prowadzenia windykacji zewnętrznej lub egzekucji roszczeń, jak również dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. Dane Użytkownika będą przez nas przekazywane również organom i władzom publicznym uprawnionym do uzyskiwania do nich dostępu oraz w ramach ciążącego na nas na mocy przepisów prawa obowiązku ich ujawnienia lub zobowiązania do ich ujawnienia na mocy orzeczenia sądowego.
W naszej firmie bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych. Na naszych pracownikach i podwykonawcach ciąży obowiązek zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych, a dostęp do danych mają wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnienia.

Dokładamy należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium dbamy, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń. Nie przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewniamy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony.

Prawa Użytkownika

Użytkownik może bezpłatnie, w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny uzyskać informacje o przetwarzaniu jej danych osobowych a także wykonać prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany przetwarzanych przez nas danych na jego temat. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia wszelkich zapisanych przez nas danych na jego temat (prawo do bycia zapomnianym) oraz żądać ograniczenia przetwarzania danych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Apcoa jako Administratora, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Użytkownik może także w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych na jego temat. W tym celu należy przejść na stronę „Nota prawna” i napisać na wskazany adres lub zadzwonić na podany numer. Zgoda może nie zostać cofnięta jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą nie dokona wystarczającej identyfikacji,

 • przepis prawa zezwala na przetwarzane danych mimo cofniętej zgody.

Zastrzegamy również, że:

 • osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawa to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50. zł uiszczanym na rachunek … przed realizacją przez nas złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez nas w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

 • osoba ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, w szczególności, gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, Jednakże nie mamy obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,

  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych.
Proszę pamiętać, że zasady dotyczące ochrony danych oraz ich przetwarzania, na przykład określone przez firmę Google, mogą podlegać ciągłym zmianom. W związku z tym zalecane i niezbędne jest zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa oraz zasad przyjmowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa, np. firmę Google.

Informacje końcowe

W przypadku stwierdzenia przetwarzania przez nas danych osobowych z naruszeniem prawa, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, w Apcoa został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem daneosobowe@apcoa.pl, ewentualnie pisemnie na adres Apcoa wskazany powyżej.

 
 

Wszystkie nasze parkingi pozostają otwarte dla naszych klientów! Dostęp zbliżeniowy i automatyczne płatności elektroniczne są zapewniane w większości naszych lokalizacji za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji APCOA FLOW - nie trzeba wyciągać biletu ani płacić gotówką w automacie płatniczym.